הנחיות להפעלת מסגרת לילדי צוותים חיוניים בתקופת השבתה בשל נגיף הקורונה

אני מצהיר/ה כי אני בעלים של מסגרת חינוכית קבועה לילדים (גן / משפחתון) ("המסגרת החינוכית") ואני מתנדבת להפעיל את המסגרת החינוכית בתקופה בה היא סגורה עקב הנחיות החירום של משרד הבריאות ("תקופת החירום"), לטיפול אך ורק בילדים בגילאי לידה עד 3 ששני הוריהם, או ההורה העצמאי עובד/ים בתפקיד חיוני על פי על פי המוגדר בחוק שירות עבודה בשעת-חירום, תשכ"ז-1967.

אני מאשר/ת כי תנאי להפעלת המסגרת החינוכית בתקופת החירום הוא התחייבותי לעמוד בכללים שלהלן, כפי שנקבעו על ידי משרד הבריאות:

 1. קבלת ילד למסגרת החינוכית תותנה בהצהרה בכתב ששני הוריו בתפקיד חיוני, או ההורה העצמאי בתפקיד חיוני על פי על פי המוגדר בחוק שירות עבודה בשעת-חירום, תשכ"ז-1967 או שבן הזוג של העובד החיוני אינו מסוגל לטפל בילד בשל בידוד, מחלה או נכות.

 2. בכל מקום (שלו כניסה נפרדת) יהיו לא יותר מ-8 ילדים.

 3. הצוות החינוכי יכלול עד שני מטפלים.

 4. קבוצת הילדים והמטפלים תהיה קבועה. לא ימצאו בו זמנית במקום יותר משני מטפלים. לא יועסקו גננ/ת או סייע/ת שאינם חלק מהצוות הקבוע שהוגדר בתחילת הפעילות. במגבלות אלה ניתן להעסיק צוות מחליף.

 5. צוות המסגרת החינוכית לא יכלול אדם המצוי בקבוצת הסיכון שהגדיר משרד הבריאות.

 6. ילדים ואנשי צוות יורשו להיכנס למסגרת הגיל הרך רק בצירוף הצהרת בריאות יומית חתומה בהתאם לנוסחים המפורטים בהוראות המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה.

 7. במקרה של חום מעל 38 מעלות בתחילת היום או במהלכו, או במקרה שהילד פיתח תסמיני מחלה, יש לבודד את הילד עד כמה שניתן, ולהזעיק את הוריו על מנת להחזירו לביתו. חזרה למסגרת תעשה רק לאחר קבלת אישור רופא מטפל.

 8. במקרה שילד חש ברע, (תסמינים אופייניים לנגיף הקורונה: שיעול, קשיי נשימה, או כל תסמין נשימתי אחר) על צוות המעון להפריד אותו משאר הילדים ולדווח להוריו על מנת שיגיעו מידית לאסוף אותו. באחריות ההורה, לעדכן את מנהל המסגרת לגיל הרך במידה שמדובר בתסמינים של נגיף הקורונה ובדבר המשך הטיפול בילד.

 9. ילד חולה, בכל מחלה המפורטת בתדריך למניעת התפשטות מחלות מדבקות במעונות ובמוסדות לילדים בגיל הרך, לא יגיע למקום הפעילות עד קבלת אישור מרופא מטפל

 10. מטפלים לא יגיעו במקרה של חום ו/או מחלה נשימתית חריפה או במידה והם נדרשים לבידוד. במקרה של תסמינים, יחזור המטפל לאחר קבלת אישור מרופא.

 11. אני מתחייב/ת לעקוב אחר הנחיות משרד הבריאות ולפעול לפיהן וכן לעמוד בכל תנאי נוסף או אחר להפעלת המסגרת החינוכית כפי שמשרד הבריאות ייקבע מפעם לפעם.

הריני לאשר כי קראתי את התנאים הנ"ל ואני מתחייב/ת לפעול לפיהם. ידוע לי ומוסכם עליי כי אם לא אפעל לפיהם או אם אפר איזו מהתחייבויות אלו, תופסק פעילות המסגרת החינוכית בתקופת החירום.